Identifikované osoby v roce 2013

Patří do pravidelné rubriky

Dnes si vysvětlíme, co jsou to identifikované osoby. Tento pojem se vztahuje k dani z přidané hodnoty a i když byl do zákona o DPH zaveden již k 1.1.2013, je dobré si připomenout jeho význam.

Pan Novák byl zaměstnancem jedné společnosti se zahraniční účastí až do konce května 2013 a o záležitosti kolem DPH se nemusel vůbec starat. Ale shodou okolností se ukázalo, že pro něj bude výhodnější od června začít pracovat jako OSVČ, takže se začal zajímat i o daňové otázky, které jeho novou činnost doprovázejí. Nejdřív se jen tak poptával kamarádů a známých, od kterých se ale dozvěděl protichůdné názory, které se týkaly registrace jako plátce k dani z přidané hodnoty. Jedna skupina známých mu tvrdila, že si musí počítat, jaký bude mít obrat, druhá skupina naznačovala, že v roce 2013 to může být i jinak a že na obratu nezáleží. Pan Novák byl docela zmaten a raději se obrátil na daňového poradce, který mu vše pořádně vysvětlil.

To, že musí sledovat svůj obrat za předchozích 12 po sobě následujících měsíců, je záležitost už dávná. Pan Novák začne sledovat svůj obrat za svá uskutečněná plnění od začátku svého podnikání, to je od 1. června 2013, a pokud by překročil obrat 1 000 000 Kč, musel by se povinně zaregistrovat jako plátce DPH se všemi povinnostmi i právy. Pan Novák bude poskytovat poradenské služby v jednom technickém oboru a předpokládá, že jeho obrat za měsíc bude kolem 60 000 Kč. To by znamenalo, že se plátcem DPH kvůli překročení obratu asi hned tak nestane, protože vždy za 12 měsíců po sobě jdoucích bude mít obrat kolem 720 000 Kč. Daňový poradce jen připomněl, že pokud by k překročení obratu přece jen došlo, musí se pan Novák jako plátce DPH zaregistrovat do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém obrat překročil a plátcem se stane od prvního dne druhého měsíce, který následuje od měsíce, kdy obrat překročil – např. překročí obrat 28. srpna, do 15. září se musí zaregistrovat a plátcem se stane od 1. října.

Ale teď se dostáváme k tomu, že pro pana Nováka nebude obrat to, co ho bude z hlediska registrace nejvíc zajímat. Pan Novák totiž poskytuje poradenské služby a od srpna 2013 bude tyto služby poskytovat pro společnost, která má sídlo ve Francii, kde je také registrovaná k dani z přidané hodnoty jako tamější plátce. Daňový poradce musí panu Novákovi vysvětlit, že v tomto případě se bude jednat o poskytování služby podle §9 odst. 1 zákona o DPH a místo plnění se přesune na základě tohoto paragrafu do Francie. Když bud místo plnění ve Francii, DPH se odvede právě v této zemi a povinnost ho odvést a zaplatit má francouzská firma, která je zaregistrovaná k DPH. Aby to ale mohla takto udělat, tak musí být pan Novák registrován k DPH v České republice, protože je osobou povinnou k dani.

Ještě v roce 2012 se pan Novák musel zaregistrovat k dani jako řádný plátce DPH, jinou možnost neměl. Od 1.1.2013 ale do Zákona o DPH přibyla právě identifikovaná osoba – jde o osobu, která nemá stejná práva a povinnosti jako plátci, ale má pouze zúžený rozsah povinností! Takovou identifikovanou osobou se stane také ten, kdo

a) pořídí zboží z jiného členského státu EU a hodnota pořízeného zboží překročí 326 000 Kč

b) přijme službu od osoby povinné k dani (pozor! ne jen od osoby registrované k dani), která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu – týká se tedy přijetí služby nejen z EU, ale i ze třetích zemí

c) přijme zboží s instalací nebo montáží s místem plnění v tuzemsku

d) přijme zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v tuzemsku.

Identifikovaná osoba má povinnost přiznat a zaplatit daň v případech a) až d), ale NEMÁ nárok na odpočet!! To je velký rozdíl od situace, kdy jde o plátce DPH. Pokud stejně jako pan Novák poskytne službu do jiné členské země EU, pak daň pochopitelně neplatí (tu platí příjemce služby), ale musí podat souhrnné hlášení.

Panu Novákovi daňový poradce ještě připomněl, že v roce 2013 jako identifikovaná osoba podává daňové přiznání a souhrnné hlášení každý měsíc a je povinen se jako identifikovaná osoba registrovat se do 15 dní od data, kdy poprvé uskuteční poradenské služby do Francie.

A pokud by si pan Novák chtěl problematiku nastudovat přímo v Zákoně o DPH, podívá se do § 6g až 6i, dále do §97 a případně do §107 (zrušení registrace).

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Červene 2013