Kontrolní hlášení k DPH od 1.1.2016

Patří do pravidelné rubriky

Přestože jsme teprve v první půli roku 2015, musíme si pomalu začít zvykat na novinky v DPH, které budou platit od příštího roku. Novinkou, na kterou se musíme dobře připravit s předstihem, je zavedení kontrolních hlášení.

Co je to kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH (to je hlášení vztahující se k přenosu daňové povinnosti v tuzemsku dle §92 a)
Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH. To známe – každý, kdo je plátcem daně nebo osobou povinnou k dani, musí sestavovat evidenci z dokladů tak, aby bylo možné sestavit daňové přiznání. V drtivé většině případů to za nás dělá účetní software.

Kdo bude podávat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně, přičemž není rozhodující, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt. Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny. Kontrolní hlášení za společnost („dříve sdružení bez právní subjektivity“) podává určený společník, který vede evidenci pro účely DPH za společnost a podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení, nicméně uskutečňují-li členové společnosti ekonomickou činnost i mimo společnost a naplní-li níže uvedené podmínky, podávají kontrolní hlášení samostatně za svou činnost.

Hlášení bude podávat ten, kdo:

  • Uskutečňuje zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu před dnem uskutečnění zdanitelného plnění (je to ten, kdo v přiznání vyplňuje řádky 1,2 nebo 25 v daňovém přiznání)
  • Přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (ten, kdo vyplňuje řádky 40,41 nebo 10 a 11 v daňovém přiznání)
  • Přijme plnění, u něhož příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst.1 písm.b) a c), a to z řádků 3, 4 (pořízení zboží z jiného členského státu EU), 5 a 6 (přijetí služby s místem plnění dle §9 odst.1 od osoby registrované v jiném členském státě EU), 9 (pořízení nového dopravního prostředku ), 12 a 13 (ostatní zdanitelná plnění, např. přijetí služby ze třetí země).
  • Funguje ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Kdo naopak nebude podávat kontrolní hlášení?

  • Osoba, která není plátcem DPH
  • – Identifikovaná osoba
  • – Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu přenosu daňové povinnosti nebo neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu)
  • – Plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51

Kdy se bude kontrolní hlášení podávat?

Právnická osoba bude podávat kontrolní hlášení každý měsíc bez ohledu na to jaké má zdaňovací období. Fyzická osoba bude podávat kontrolní hlášení podle toho, jestli je měsíční nebo čtvrtletní plátce – vždy s přiznáním se podá kontrolní hlášení. Lhůta pro podání hlášení bude stejná jako u podávání přiznání a placení daně – vždy do 25. dne následujícího měsíce po ukončení zdaňovacího období.

Pro podrobnější informace se podívejte na webové stránky finanční správy.