Podávání přiznání k daním v souvislosti s koronavirem

Ve Finančním zpravodaji 4/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a Pokyn GFŘ D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Za běžných okolností se pomalu blížil termín podávání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2019, který je každý rok 1.dubna. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se ale mnoho fyzických a právnických osob dostalo do situace, kdy nebudou moci z různých důvodů (karanténa, omezení pohybu apod.) přiznání podat včas.

Co tedy dělat v této mimořádné situaci?

  • všem fyzickým i právnickým osobám s termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 k 1.4.2020 bude tolerováno pozdní podání tohoto daňového přiznání a také úhrady doplatku daně za rok 2019, pokud k podání přiznání a úhradě daně dojde nejpozději 1.7.2020.

Příklad 1:  Pan Novák je OSVČ, provozuje kavárnu. Plánoval, že do 1.4.2020 podá svoje daňové přiznání, kde by uvedl příjmy podle §7 (podnikání). Jeho daňová povinnost je ve výši 55 000 Kč. Bohužel v souvislosti s nouzovým stavem musel uzavřít svou kavárnu, kde zaměstnával jednu osobu. Rozhodl se, že částku, kterou měl zaplatit na daň z příjmů, použije aktuálně na úhradu mzdy zaměstnankyně, o kterou nechce přijít. Předpokládá, že přiznání podá až k 1.7.2020, kdy daň také doplatí.

V tomto případě nebude pozdní podání daňového přiznání nijak sankcionováno, stejně tak nebude sankcionována opožděná úhrada daně.

Příklad 2: Paní Novákové její účetní již předběžně vyčíslila, že bude mít přeplatek na dani ve výši 47 000 Kč. Účetní ale onemocněla, je hospitalizovaná. Paní Nováková může bez problémů podat přiznání kdykoliv ve lhůtě do 1.7.2020 a nemusí mít k tomu plnou moc daňovému poradci uloženou u finančního úřadu. Bohužel ale vzniklý přeplatek bude finančním úřadem vrácen až ve lhůtě 30 dnů od podání přiznání.

Pokud tedy přiznání podá například 20.5.2020, pak jí bude přeplatek vrácen do 30 dnů od tohoto data.

POZOR ! Toto opatření se týká odevzdávání daňových přiznání. Fyzické osoby odevzdávají ale k 30.4.2020 Přehledy na zdravotní pojišťovny a na ČSSZ.

K dnešnímu dni (21.3.2020) se k tomuto ČSSZ zatím nevyjádřila, VZP prodlužuje podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020.

Je potřeba si hlídat informace z ČSSZ a z ostatních zdravotních pojišťoven.

  • V oblasti DPH je plošným opatřením (bez nutnosti dokládat souvislost s nouzovým stavem) prominutí pokuty 1.000,- Kč za pozdní podání kontrolního hlášení v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.

Nic dalšího se plošně v DPH nepromíjí – je potřeba podávat všechna daňová tvrzení související s touto daní v běžném režimu.

Pokud to z nějakého důvodu souvisejícího s nouzovým stavem nebude možné, bude možné žádat o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, případně žádat o posečkání daně a placení daně ve splátkách.

Je možné, že se situace ještě nějak změní, je potřeba sledovat například stránku Finanční správy:https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav