Slovenské mzdové účetnictví v kostce

Zajímá Vás problematika mzdového účetnictví? Chcete vědět, jakými pravidly se řídí tato oblast na Slovensku? Přinášíme Vám přehled slovenských mzdových předpisů. Jeho autorkou je lektorka a konzultantka mzdového účetnictví Zuzana Múdra, jednatelka společnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

Obsah:

   1. Kapitola – Mzdové veličiny platné 1.1.2014
   2. Kapitola – Daňový bonus
   3. Kapitola – Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
   4. Kapitola – Určenie výšky príjmu zamestnanca plynúceho z poskytnutia služobného motorového vozidla na súkromné účely po 1.1.2014
   5. Kapitola – Povinnosti spojené s uzatvorením roka 2013 a s prípravou na zdaňovanie v roku 2014
   6. Kapitola – Nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, tzv. 2. pilier dôchodkového poistenia (ďalej len SDS
   7. Kapitola – Uplatnenie poistného a príspevkov
   8. Kapitola – Zamestnanecká prémia
   9. Kapitola – Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD)
   10. Kapitola -Vyrovnanie dane

1. Kapitola – Mzdové veličiny platné 1.1.2014

A) Minimálna mzda od 1.1.2014

mesačná minimálna mzda pri plnom úväzku

352,00 €

hodinová minimálna mzda pri 40 hod. úväzku

2,023  €

-//-

pri 38,75 hod. úväzku

2,0883 €

-//-

pri 37,5 hod. úväzku

2,1579 €

 

Stupeň náročnosti práce

Mesačný minimálny mzdový nárok

Hodinové minimálne mzdové nároky

Pri stanovenom úväzku

40

38,75

37,5

1

352,00 €

2,0230

2,0883

2,1579

2

422,40 €

2,4276

2,5059

2,5894

3

492,80 €

2,8322

2,9236

3,0211

4

563,20 €

3,2368

3,3412

3,4526

5

633,60 €

3,6414

3,7589

3,8842

6

704,00 €

4,0460

4,1765

4,3157

 

B) Minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a minimálna mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce :

pri 40 hod. úväzku

0,4046 €

pri 38,75 hod. úväzku

0,4177 €

pri 37,5 hod. úväzku

0,4316 €

C) Sociálne a Zdravotné poistenie:

Maximálne VZ

Poistné na

Prac.%

Zamest.%

Max.VZ.
NP

1,4

1,4

4025,- €
StP

4

14

4025,- €
IP

3

3

4025,- €
PN

1

1

4025,- €
GP

0,25

4025,- €
RF

4,75

4025,- €
UP

0,8

Nie je stanovený
ZP

4

10

4025,- €
 • Maximáĺny DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ak práceneschopnosť vznikne v r.2014 : 39,6986.
 • Maximáĺny DVZ pre nemocenské dávky, ak dôvod na poskytnutie vznikne v r.2014 : 39,6987.

Hranica pre uplatnenie výnimky z DOBPŠ :

 • do 18 rokov : 68 €
 • nad 18 rokov : 159 €

D) Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • 316,94 € – nezdaniteľná časť na daňovníka mesačná, ročná bude 3803,33 €.
 • 21,41 – daňový bonus (do 30.6.2014)

E) EXEKUČNÉ zrážky

Sumy platné do 30.6.2014 (životné minimum plnoletej fyzickej osoby 198,09 €)

Výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa Ostatné pohľadávky
Základná suma na povinného

83,19  €

118,85 €

Základná suma na vyživovanú osobu

34,66 €

49,52 €

od 1.novembra.2013

Dôchodca Základná suma na povinného

83,19 €

198,09 €

Základná suma na vyživovanú osobu

34,66 €

99,04 €

Pokuty za priestupky

(od 1.1.2014)

Základná suma na povinného

99,04 €

Základná suma na vyživovanú osobu

49,52 €

Suma nad ktorú sa zrazí bez obmedzenia

297,13 €

2. Kapitola – Daňový bonus

Podmienky nároku:

 1. daňovník musí mať na území SR neobmedzenú daňovú povinnosť a trvalý pobyt, alebo tu má obmedzenú daňovú povinnosť a úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku tvorí aspoň 90% zo všetkých tzv. celosvetových príjmov.
 2. zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti daňovníka v roku 2013 musia byť aspoň 2026,20 €.
 3. musí ísť o dieťa vyživované, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Za vyživované dieťa sa považuje nezaopatrené dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, dieťa druhého z manželov. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa, do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz (teda dieťa, na ktoré je nárok na prídavok na dieťa).
 4. daňový bonus si uplatňuje v jednom čase iba jeden daňovník na všetky deti. Ak sa daňovníci nedohodnú, daňový bonus sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
 5. Ak sú podmienky splnené len časť roka, nárok na daňový bonus je vo výške 1/12 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky nároku, s výnimkou mesiaca, keď sa dieťa narodilo, začalo sa sústavne pripravovať na budúce povolanie štúdiom, bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
 6. Ak v niektorých mesiacoch nárok na daňový bonus vznikol (bola splnená podmienka príjmu) a bol priznaný, pri ročnom zúčtovaní daňovník na takto vyplatený bonus nárok nestráca aj keď nie je splnená podmienka ročného príjmu.
 7. Daňový bonus za rok 2013 je vo výške 254,64 € na vyživované dieťa, t.j. 21,03 € mesačne do júna 2013 a 21,41 € od júla do decembra 2013.

DOKLADY:

Rodný list dieťaťa, príp. iný doklad o oprávnenosti nároku. Ak dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku, tak aj potvrdenie o štúdiu, príp. ďalšie potvrdenia. Ak si oprávnená osoba uplatňuje dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, spätne za celý kalendárny rok, je potrebné doložiť dve potvrdenia o návšteve školy – za školský rok 2012/2013 aj za rok 2013/2014. Prípadne doklad o tom, že sa dieťa nemôže pripravovať na budúce povolanie štúdiom. Nedokladuje sa spoločná domácnosť. Ako doklad o oprávnenosti nároku slúži aj potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

3. Kapitola – Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Podmienky nároku:

 1. daňovník má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava, alebo tu má obmedzenú daňovú povinnosť a úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2013 tvorí najmenej 90% zo všetkých tzv. celosvetových príjmov,
 2. uzavreté manželstvo,
 3. manželka žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období sa:
  • starala o vyživované maloleté dieťa (3 resp. 6 rokov – vyživované podľa zákona o rodičovskom príspevku) žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti, alebo
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím (invalidného občana) alebo
  • alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak vyššie uvedené podmienky neboli súčasne splnené po celé zdaňovacie obdobie, môže si daňovník znížiť základ dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli všetky tieto podmienky splnené o 1/12 nezdaniteľnej časti, prípadne o 1/12 rozdielu medzi výškou  príjmu a nezdaniteľnou časťou.

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku v plnej výške t.j. 3735,94 € je pri splnení týchto podmienok:

  • základ dane z tzv aktívnych príjmov daňovníka je max.34401,74€,
  • manželstvo uzavreté najneskôr 1.1.2013 ak tomuto dátumu sú splnené aj všetky ostatné podmienky,
  • nulový príjem manželky (manžela).

Ak základ dane daňovníka je väčší ako 34401,74 €, boli manželia už 1.1.2013 a manželka nemá nulový príjem, tak nezdaniteľná časť sa vypočíta podľa vzorca 12336,372– (základ dane :4) – príjem manželky. Výsledná suma sa zaokrúhli na celé eurocenty nahor.

Ak je základ dane daňovníka 49345,49 € a vyšší, tak nárok na nezdaniteľnú časť na manželku je 0,- € bez ohľadu na splnenie ostatných podmienok.

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje: Príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky z tohto príjmu.

Do príjmu manželky sa nezapočítava len daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky (rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, a pod.), štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie a zamestnanecká prémia.

Do príjmu manželky sa započítavajú všetky ostatné príjmy, napr. dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, úrazová renta, úroky z vkladov, príjem z prenájmu, z podnikania, dôchodok, atď… .

DOKLADY:

Sobášny list, doklady preukazujúce nárok na túto NČZD – napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o poberaní príspevku na opatrovanie, o invalidite alebo o ťažkom zdravotnom postihnutí.

Príklad:

 • Základ dane daňovníka 36000,-.
 • Príjem manželky po odpočítaní poistného z tohto príjmu 1000,-.
 • Manželia sú od 15.3.2013.
 • Dieťa sa narodilo 7.9.2013.
 • Výpočet
 • 12336,372 – (36000:4) – 1000
 • 12336,372 – 9000 – 1000 = 2336,372 (celoročný nárok na NČZD)
 • Prvý mesiac, na začiatku ktorého boli súčasne splnené všetky podmienky bol október 2013, takže nárok je na 3/12 z celoročného nároku.
 • 2336,372 : 12 x 3 = 584,09299
 • Po zaokrúhlení 584,10 €

4. Kapitola – Určenie výšky príjmu zamestnanca plynúceho z poskytnutia služobného motorového vozidla na súkromné účely po 1.1.2014

Od 1.1.2014 sa mení zisťovanie výšky príjmu zamestnanca plynúceho z poskytnutia služobného motorového vozidla na súkromné účely. Počas ôsmich rokov od zaradenia do užívania podľa zákona o účtovníctve sa príjem zamestnanca určí takto:

 • V prvom roku – ako 1% z zo vstupnej ceny motorového vozidla za každý aj začatý mesiac jeho poskytovania.
 • V nasledujúcich siedmich rokoch – ako 1% zo vstupnej ceny vozidla každoročne zníženej o 12,5% k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý mesiac jeho poskytovania.

Vstupná cena motorového vozidla sa zvyšuje o sumu technického zhodnotenia vykonávaného v týchto rokoch.

Pri výpočte sa zaokrúhľuje až výška príjmu na eurocenty nadol.

Príklad 1:

 • Motorové vozidlo zaradené do užívania                        v 7/2010
 • Vstupná cena                                                  13500,- €

Por.č.

Rok Vstup.cena

% zníženia

Vstupná cena po znížení

1% – príjem

1.

2010 13500,-

0

13500,-

135,-

2.

2011 13500,-

12,5

11812,50

135,-

3.

2012 13500,-

25

10125,-

135,-

4.

2013 13500,-

37,5

8437,-

135,-

5.

2014 13500,-

50

6750,-

67,5

6.

2015 13500,-

62,5

5062,5

50,62

7.

2016 13500,-

75

3375,-

33,75

8.

2017 13500,-

87,5

1687,5

16,87

9.

2018 13500,-

100

0,-

0,-

Príklad 2:

 • Motorové vozidlo zaradené do užívania                        v 1/2014
 • Vstupná cena                                                                          13500,- €
 • Technické zhodnotenie                                     v 6/2017           1000,-€

Por.č.

Rok

Vstup.cena

% zníženia

Vstupná cena po znížení

1% – príjem

1.

2014

13500,-

0

13500,-

135,-

2.

2015

13500,-

12,5

11812,50

118,12

3.

2016

13500,-

25

10125,-

101,25

4a.

1 – 5/2017

13500,-

37,5

8437,-

84,37

4b.

6 – 12/2017

14500,-

37,5

906,25

90,62

5.

2018

14500,-

50

7250,-

72,50

6.

2019

14500,-

62,5

5437,50

54,37

7.

2020

14500,-

75

3625,-

36,25

8.

2021

14500,-

87,5

1812,50

18,12

9.

2022

14500,-

100

0,-

0,-

5. Kapitola – Povinnosti spojené s uzatvorením roka 2013 a s prípravou na zdaňovanie v roku 2014

1) Umožniť zamestnancom podpísať nové vyhlásenie k dani pre rok 2014 – do konca januára 2014.

Správnym vyplnením a podpísaním vyhlásenia k dani, si zamestnanec môže uplatniť:

 • mesačne nezdaniteľnú sumu základu dane vo výške 316,94 € (do konca roka),
 • mesačne daňový bonus vo výške 21,41- € (táto výška platí do 30.6.2014)

Nárok na nezdaniteľnú sumu základu dane nemá zamestnanec, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku vyplácaného podľa zák. č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (ďalej len „dôchodca“).

Zamestnanec môže toto vyhlásenie podpísať len u jedného zamestnávateľa v tom istom čase (kalendárnom mesiaci). V kalendárnom roku môže zamestnanec podpísať postupne viac vyhlásení k dani – u viacerých zamestnávateľov. Do 31.1.2014 zamestnanec vo vyhlásení podpíše, že platia skutočnosti uvedené vo vyhlásení.

DOKLADY:

Pre uplatnenie nezdaniteľnej sumy nie sú potrebné žiadne doklady.

Pre uplatnenie daňového bonusu je zamestnanec povinný predložiť rodný list dieťaťa, príp. iný doklad o oprávnenosti nároku. Ak dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku, tak aj potvrdenie o štúdiu, príp. ďalšie potvrdenia.

2) Vystaviť potvrdenia o zúčtovaných a vyplatených príjmoch…. 

 • do 10.2.2014, ak požiada o vystavenie tohto dokladu do 5.2.2014,
 • do 10.3.2014, ak nepožiada o vystavenie tohto dokladu a nepožiada ani o ročné zúčtovanie dane.

Do potvrdenia je potrebné uviesť všetky zdaniteľné príjmy (peňažné aj nepeňažné) za rok 2013 alebo za skoršie obdobia, ktoré boli zamestnancovi vyplatené v roku 2013, najneskôr do 31.1.2014. Príjmy zúčtované v roku 2013 a v skorších obdobiach ale nevyplatené do 31.1.2014 sa do tohto potvrdenia nezahŕňajú.

Tlačivo Potvrdenie je opravené pre rok 2013, a nové pre rok 2014. Naďalej platí, že do riadku 03 – Poistné a príspevky sa majú uviesť nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia má byť uvedený v riadku 01, teda v zdaniteľnom príjme. Príloha k Potvrdeniu ….., ktorá sa prvý krát mala vystavovať za rok 2013 bola zrušená.

3) Prijať žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane aj so všetkými dokladmi do 17.2.2014.

O vykonanie ročného zúčtovania môže zamestnanec požiadať:

 • svojho jediného zamestnávateľa,
 • ak mal viac zamestnávateľov, tak toho, u ktorého posledného mal podpísané vyhlásenie k dani,
 • ak mal viac zamestnávateľov a u žiadneho nemal podpísané vyhlásenie k dani, tak u ktoréhokoľvek z nich.

Ak zamestnanec nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z dôvodu zániku zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, bez právneho nástupcu, je povinný podať daňové priznanie (§ 38 ods. 8).

4) Vykonať ročné zúčtovanie dane do 31.3.2014 len tomu zamestnancovi, ktorý:

 • mal v roku 2013 len príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky (od jedného alebo aj od viacerých zamestnávateľov),
 • v termíne požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane a v termíne predložil potrebné doklady
 • a nie je povinný podať daňové priznanie podľa §32 zák..

Do zdaniteľného príjmu pre ročné zúčtovanie sa nezahŕňajú príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, alebo ktoré sa nezahŕňajú do základu dane, napr.:

 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • nemocenské dávky ( nemocenské, materské, ošetrovné),
 • štátne sociálne dávky (rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, …),
 • dávka v nezamestnanosti,
 • dávka garančného poistenia,
 • dôchodok starobný, predčasný starobný, pozostalostný (vdovský, sirotský a pod.),
 • dávky v hmotnej núdzi,
 • príspevky poskytované podľa zák. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci,
 • plnenia zo štátneho rozpočtu (napr. štipendiá),
 • výživné,
 • pôžičky,
 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa §43 zák. č. 595/2003 Z.z. .

Ak zamestnanec požiadal v termíne do 17.2.2014 o vykonanie ročného zúčtovania, ale do tohto termínu nepredložil všetky doklady je povinný podať daňové priznanie (§38 ods. 5 a §32 ods. 2 písm. d).

5) Vystaviť a odovzdať doklad o ročnom zúčtovaní do 30.4.2014 ak o vystavenie dokladu nepožiada. Ak o vystavenie dokladu požiada, zamestnávateľ ho musí odovzdať do 10 dní od doručenia žiadosti. Ak o to zamestnanec požiada, treba vyplniť aj II. časť RZD.

 • Na žiadosť zamestnanca vystaviť a odovzdať potvrdenia o zaplatenej dani za rok 2013 (na účely 2% resp. 3% dane na osobitné účely) najneskôr do 30.4.2014.

6) Vyplniť a odovzdať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013 do 30.4.2014.

6. Kapitola – Nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, tzv. 2. pilier dôchodkového poistenia (ďalej len SDS)

Podmienky nároku:

 1. Zamestnanec si platil dobrovoľné príspevky na SDS aj v roku 2013 a do 31.1.2013 nevystúpil z druhého piliera. Ak do 31.1.2013 z druhého piliera vystúpil, nemôže si príspevky uplatniť (§52r).
 2. Príspevky si môže uplatniť maximálne do výšky 2% základu dane a uplatnená suma nesmie presiahnuť sumu 943,20.

DOKLADY:

Ak dobrovoľné príspevky na SDS platil zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie, nie je potrebný žiadny doklad. Ak dobrovoľné príspevky platil aj predchádzajúci zamestnávateľ, tak dokladom je Potvrdenie o príjme …. . Ak si tieto príspevky platil zamestnanec sám, tak príslušná správcovská spoločnosť vystaví doklad o zaplatených príspevkoch.

7. Kapitola – Uplatnenie poistného a príspevkov

 • Pri ročnom zúčtovaní dane si daňovník môže dodatočne uplatniť povinné poistné a príspevky, ktoré zaplatil  v roku 2013, ale neboli mu zrazené zo mzdy.
 • Ide o poistné na verejné zdravotné poistenie (napr. nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré si platil sám a nebolo mu zrazené zo mzdy), sociálne poistenie alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu.
 • Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý nesúvisí s príjmom zo závislej činnosti, si môže daňovník uplatniť len daňovom priznaní.
 • V Žiadosti je potrebné vypísať údaj o výške zaplateného poistného.

DOKLADY:

Potvrdenie z príslušnej poisťovne o zaplatenom poistnom.

8. Kapitola – Zamestnanecká prémia

Podmienky nároku:

 • posudzované príjmy musia byť za rok 2013 aspoň vo výške 2026,20 €. Za posudzované príjmy sa považujú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 odst. 1 písm. a/ a f/ (príjem z pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu a príjem zo sociálneho fondu),
 • musel ich poberať aspoň 6 mesiacov, do týchto mesiacov sa nezapočítavajú mesiace, keď príjem poberal na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • neuplatní si v daňovom priznaní zrážkovú daň ako preddavkovú,
 • nepoberal podiely na zisku pri majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti alebo družstve alebo ako člen štatutárneho alebo dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo ako tichý spoločník  s.r.o. alebo ako podielnik pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
 • nepoberal príjem za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s r.o. a komanditistov komanditných spoločností,
 • nepoberal plat a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, prokurátorov SR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR,
 • nepoberal odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, alebo odmeny za výkon funkcie,
 • nepoberal odmeny obvinených vo väzbe,
 • nepoberal obslužné,
 • nepoberal nepeňažné príjmy v súvislosti s poskytnutím služobného vozidla na súkromné účely,
 • nemal príjmy považované za zvýhodnenie pri nákupe zamestnaneckej opcie,
 • neprijal cenu alebo výhru zo súťaže, ktorú vyhlásil jeho zamestnávateľ,
 • nepoberal podiel na zisku vyplatený zamestnancovi bez majetkovej účasti,
 • nemal príjem z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo z prenájmu podľa §6, okrem príjmov, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou,
 • nemal príjmy z kapitálového majetku podľa §7, okrem príjmov, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou,
 • nemal ostatné príjmy podľa §8, okrem príjmov, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou,
 • nie je na začiatku roka 2013 poberateľom starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku alebo im nebol spätne k začiatku roka 2013 takýto dôchodok priznaný,
 • nebol zamestnancom, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa §50a/ zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Podľa výkladu DR SR aj príspevok podľa §47, §50c, §50d, 50k, §53, §53a, §53b, §56a, §59, §60.

Ak zamestnanec dosiahol v mesiaci len príjem z dohôd, tento mesiac sa nezapočíta do mesiacov poberania príjmu, ale príjem sa zahŕňa do posudzovaných príjmov.

Výpočet zamestnaneckej prémie:

Ak bol príjem za menej ako 12 mesiacov, zamestnanec má nárok len na pomernú časť zamestnaneckej prémie.

1. Ak príjem zamestnanca bol aspoň 2026,20- €  a menej ako 4052,40 € a  bol poberaný 12 mesiacov, tak sa zamestnanecká prémia vypočíta podľa vzorca 19% x (NČZD – 3509,76). Teda 19% x (3735,94-3509,76) = 42,9742 zaokrúhlená na eurocenty nahor 42,98.

Ak bol posudzovaný príjem poberaný len 9 mesiacov, tak zamestnanecká prémia sa vypočíta:

42,9742 : 12 x 9 = 32,24(po zaokrúhlení).

2. Ak príjem zamestnanca bol najmenej 4052,40 € a bol poberaný 12 mesiacov, tak sa zamestnanecká prémia vypočíta podľa vzorca 19% x (3735,94 – skutočný základ dane).

Zamestnanecká prémia sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor, vždy až výsledná suma.

Ak pri ročnom zúčtovaní  vznikne nárok na zamestnaneckú prémiu, tak si zamestnanec neuplatňuje žiadne nezdaniteľné časti a vypočítaná daň (uvádzaná v riadku 06 ročného zúčtovania) je vždy 0,- € .

Ak zamestnanec v zdaňovacom období zaplatil preddavky na daň, tak tieto sa mu vrátia.

9. Kapitola – Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD)

 • Nárok na túto NČZD má každý daňovník okrem daňovníka, ktorý bol k 1.1.2013 poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku.
 • Výška NČZD pre rok 2013 je maximálne . 3735,94 €.
 • Nárok na maximálnu výšku NČZD má zamestnanec, ktorého základ dane nepresiahne sumu 19458,- €.

Ak základ dane daňovníka presiahne sumu 19458,- €, NČZD sa kráti podľa vzorca:

 •  8600,436 – (základ dane : 4)
 • Výsledná suma sa zaokrúhli na eurocenty nahor.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 34401,74 €, nevzniká nárok na NČZD.

Ak je daňovník na začiatku roku „dôchodca“, má nárok na NČZD, v závislosti od základu dane, vo výške rozdielu medzi vyplateným dôchodkom v roku 2013 a NČZD. Nárok si uplatní v ročnom zúčtovaní dane (viď bod II.2 žiadosti).

NČZD daňovníka, ktorý je poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku:

 • Daňovník, ktorý bol k 1.1.2013 poberateľom starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku má nárok na NČZD vo výške rozdielu medzi NČZD a dôchodkom (starobným, predčasným starobným alebo výsluhovým) vyplateným v roku 2013.
 • Ak je vyplatený dôchodok za rok 2013 vyšší ako 3735,94, nárok na NČZD nemá.

DOKLADY:

Potvrdenie z SP o výške vyplateného dôchodku, alebo posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku.

10. Kapitola – Vyrovnanie dane

Preplatok na dani  (§38 ods. 6) , zamestnaneckú prémiu a daňový bonus alebo jeho časť vráti zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr vo výplate za apríl 2014. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania si zamestnávateľ zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2014. Ak na to nemá dostatok finančných prostriedkov, môže požiadať o vrátenie tejto sumy správcu dane, ktorý je povinný vrátiť požadovanú sumu do 1 mesiaca od doručenia žiadosti (§40 ods.8 zákona o dani).

Nedoplatok na dani (§38  ods. 7)

Nedoplatok  dane väčší ako 5,- €:

 • sa zamestnancovi zrazí, najneskôr  do konca roka 2014, ak zamestnanec nechce poskytnúť 2% resp. 3% dane. Ak chce poskytnúť, tak nedoplatok musí byť zrazený do 30.4.2014.
 • ak nie je možné zamestnancovi tento nedoplatok zraziť, zašle zamestnávateľ správcovi dane všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju zamestnávateľ zistil.

Nedoplatok dane menší alebo rovný 5,- € sa zamestnancovi nemusí zrážať s výnimkou:

 • ak nedoplatok dane vznikne zamestnancovi, ktorý si v ročnom zúčtovaní dodatočne uplatňuje daňový bonus. V tomto prípade sa daňový bonus, ktorý sa má vyplatiť zamestnancovi zníži o príslušný nedoplatok, aj keď je nižší ako 5,- €.
 • zamestnanca, ktorý sa rozhodol použiť 2% resp. 3% dane na osobitné účely. Vtedy sa zamestnancovi nedoplatok musí zraziť najneskôr do 30.4.2014