Základy obchodního práva – Právní minimum pro podnikatele

Připravili jsme pro Vás jednodenní seminář, který Vás seznámí se základy obchodního práva.

Seminář je určen:

 • Začínajícím podnikatelům
 • Vedoucím pracovníkům
 • Každému, kdo se ve své praxi účastní procesu uzavírání smluv
 • Pracovníkům finančních útvarů, kteří se zabývají řízením pohledávek

Co Vám seminář přinese:

 • Seminář je zaměřen na právní předpisy týkající se oblasti závazkového práva, práva obchodních korporací a insolvenčního práva.
 • Posluchači získají přehled o nejdůležitějších ustanoveních zákonů týkajících se právního jednání podnikatele, obchodních korporací a závazkových vztahů.
 • Posluchači se také seznámí se základními instituty insolvenčního práva.

Obsah semináře:

Principy obchodního práva:

 • základní zásady obchodního práva
 • relevantní právní úprava
 • kogentnost a dispozitivnost v občanském zákoníku

Právní jednání, obchodní firma, obchodní závod, podnikatel:

 • podnikatel, právní úprava podmínek podnikání
 • základní ustanovení živnostenského zákona, odpovědný zástupce
 • postavení podnikatele
 • sídlo, obchodní firma, obchodní závod
 • obchodní rejstřík
 • vlastní jednání podnikatele, zastoupení, prokura

Obchodní korporace:

 • zákon o obchodních korporacích
 • obchodní společnosti osobní a kapitálové
 • vklad, základní kapitál, podíl
 • orgány obchodních korporací
 • péče řádného hospodáře

Závazkové vztahy, smlouvy:

 • pojmosloví – závazek, smlouva, zajištění a utvrzení dluhu, lhůty vs. doby
 • předsmluvní odpovědnost
 • proces uzavírání smlouvy
 • splatnost v obchodněprávních vztazích
 • zajišťovací a utvrzovací instituty (ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • ustanovení o úrocích
 • změny a zánik závazků
 • následky porušení smluv
 • lhůty a doby, promlčení a prekluze

Odpovědnost za škodu:

 • náhrada újmy a povinnost k náhradě škody

Úpadek:

 • co je to insolvenční řízení
 • formy úpadku podle insolvenčního zákona – platební neschopnost a předlužení
 • zahájení insolvenčního řízení• uplatňování pohledávek přihláškou
 • další průběh insolvenčního řízení
 • způsoby řešení úpadku podnikatelů – konkurz a reorganizace
 • ukončení insolvenčního řízení

Čas:

 • Seminář se uskuteční 24. září od 9:00 do 14:00 hodin.
 • Celkový počet vyučovacích hodin: 6

Podrobný popis semináře:

Další informace získáte:

 • na tel. číslech (+420) 775 583 697, (+420) 605 403 895
 • na e-mailové adrese: info@sluzbyapodnikani.cz