Manuál Jak začít podnikat

Přečtěte si stručný souhrn základních informací, které musíte znát, když chcete začít podnikat. Abyste nemuseli procházet zákony krok po kroku, vypsali jsme vše podstatné v následujícím manuálu.

Nepřehlédněte: Chcete získat nebo rozšířit znalosti a dovednosti, které Vám pomohou ve vaší podnikatelské praxi? Vyberte si z našich kurzů pro podnikatele. Jejich nabídku najdete zde.

Obsah Manuálu:

Založení živnosti a daně

Za příjmy z podnikání označuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů příjmy ze samostatné činnosti § 7:

 1. příjmy ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6 Příjmy ze závislé činnosti – 1. plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 2. funkčního požitku,
 2. příjmy za práci: člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditní společnosti atd.

Příjmy ze samostatné činnosti § 7

 1. příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 2. příjem ze živnostenského podnikání,
 3. příjem z jiného podnikání neuvedeného v bodech 1) a 2), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 4. podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku atd.
 • Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a jde o příjem autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem.
 • Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12 Společné příjmy a výdaje, ve výši:
  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku a příjmu autora za příspěvek do novin, časopisu atd.; nejvýše lze však uplatnit do částky 800 000 Kč.
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč

Dále se budeme věnovat živnostenskému podnikání. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

1. Živnostenský úřad

Živnost § 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Než zahájíte činnost, zajdete na jakýkoliv Živnostenský úřad a vyplníte Jednotný registrační formulář – tím se přihlásíte zároveň k dani z příjmů, k sociálnímu i zdravotnímu pojištění. Na úřad si vezměte občanský průkaz a 1000 Kč na zaplacení správního poplatku. Úředníci Vám s vyplněním formuláře pomohou a poradí Vám také, jaký druh živnosti přesně zvolit.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 • 1 000,- Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 500,- Kč za přijetí další žádosti bez ohledu na to, zda žadatel v rámci jedné žádosti žádá o jednu živnost či o více živností. Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že, je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za přijetí žádosti, případně poplatku za přijetí další žádosti zůstává zachována).

Druhy živností:

 1. živnosti ohlašovací – volná, řemeslná, vázaná
 2. živnosti koncesované

Nejjednodušší je podnikat na základě živnosti volné – nepotřebujete žádný doklad o vzdělání a případné praxi. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky:

 1. plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a
 2. bezúhonnost. Ten budete určitě potřebovat v případě, že Vaše činnost bude provozovaná jako živnost vázaná nebo řemeslná.

U živnosti řemeslné je potřeba odborná způsobilost, prokazuje se dokladem nebo doklady o

 1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 5. uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
 6. získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o absolvování rekvalifikačního kurzu, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo šestileté praxe v oboru. Pro potvrzení praxe je vhodné např. potvrzení zaměstnavatele.

Živnost vázaná je stanovena § 24 přílohou č. 2 nebo je upravena zvláštními právními předpisy. Občan ČR nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznání odborné kvalifikace.

Živnost koncesovaná je stanovena v § 27 přílohou 3 nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan ČR nebo jiného členského státu EU může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.

Na Živnostenském úřadu budou chtít vidět i souhlas majitele nemovitosti, ve které budete chtít podnikat. Živnostenský úřad, který obdrží oznámení (souhlas), přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Trestní bezúhonnost si úřad ověří sám.

Zhruba během jednoho týdne od ohlášení živnosti budete mít hotový výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete přiděleno tzv. IČ – identifikační číslo. Jde o osmimístné číslo, které je přiděleno pouze Vám.

Co lze o podnikateli zjistit a jak?

S účinností novelizovaného znění pro úřady stále platí povinnost zajistit bezproblémovou dostupnost údajů z veřejné části živnostenského rejstříku formou dálkového přístupu na internetu. Co se týče neveřejné části, informace musí být poskytnuty podnikateli, jehož se týkají, a současně správním orgánům, které je potřebují k výkonu své činnosti (běžně jde o správce daně, zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení apod.). Samozřejmostí je poskytování informací v případě spáchání trestního činu nebo v souvislosti s úpadkem podnikatele. Zmiňme ještě variantu pořízení výpisu z živnostenského rejstříku zmocněnou osobou. Ta ovšem předpokládá předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

Data o podnikateli, jemuž zaniklo živnostenské oprávnění, nebo jenž nesplnil podmínky pro získání živnostenského oprávnění, smí získat také jiná osoba, prokáže-li právní zájem. Zde lze zařadit například situaci věřitele vymáhajícího pohledávku po dlužníkovi v rámci soudního sporu.

Není nutné, aby podnikatel znovu zajišťoval např. doklad o odborné způsobilosti pro provozování živnosti za předpokladu, že už se stal jednou součástí některého z ohlášení, žádosti o koncesi nebo oznámení změn. Zákon nicméně předpokládá, že v mezidobí nedošlo ke změnám skutečností, které tyto doklady osvědčují.

Typicky půjde dle ustanovení § 46 živnostenského zákona o opětovné doložení výpisu z rejstříku trestů, již zmíněných dokladů prokazujících odbornou způsobilost podnikatele či odpovědného zástupce, potažmo o doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž osoba umístila sídlo. Možné komplikace pak mohou nastat při samotném procesu převodu listin do digitální podoby s ohledem na množství podnikajících subjektů, jejichž dokumentaci úřady zpracovávají.

Může se hodit:

2. Sociální pojištění

Tím, že jste vyplnili Jednotný registrační formulář, jste se registrovali jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) na Pražské, Městské (Brno) nebo Okresní správě sociálního zabezpečení. Zhruba do měsíce by Vám měly přijít údaje pro placení záloh a přidělený variabilní symbol, pod kterým budete se Správou sociálního zabezpečení komunikovat.

Nutnost platit sociální pojištění a zálohy na toto pojištění se řídí tím, jestli je Vaše činnost považována za hlavní, za vedlejší s vyššími zisky nebo za vedlejší s nižšími zisky.

Minimální záloha na sociální pojištění 2020

Minimální záloha se stanovuje jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy ¼ z průměrné mzdy 34.835 Kč =  8.709 Kč (tzv. minimální měsíční vyměřovací základ), protože je nutné zaokrouhlovat na celé koruny. Podle těchto pravidel pak získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 2020, která činí po zaokrouhlení 2.544 Kč.

Záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se stanovuje jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 3.484 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro rok 2020 tedy platí minimální záloha ve výši 1.018 Kč (záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Vývoj minimální měsíční zálohy u sociálního pojištění v letech
Rok 2018 2019 2020 
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 
Minimální záloha (hlavní činnost) 2 189 Kč 2 388 Kč 2 544 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1 018 Kč 

U platby měsíční zálohy za sociální pojištění je termín jiný než na zdravotní pojištění, záloha na sociální pojištění musí být zaplacena vždy během aktuálního měsíce, např. za leden 2020 se platí od 1. ledna až 31. ledna 2020.

3. Zdravotní pojištění

Vyplněním Jednotného registračního formuláře jste se přihlásili jako OSVČ i na svou zdravotní pojišťovnu.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění 2020

Minimální záloha na zdravotní pojištění se opět odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 %. Pro rok 2020 tedy činí 17.418 (minimální měsíční vyměřovací základ) x 13,5 % = 2.352Kč (opět zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru).

Záleží na Vás, jakou pojišťovnu si vyberete. Vyžádáte si číslo účtu pro zasílání zálohy, variabilní symbol pro platbu je Vaše rodné číslo. Platbu musíte provést mezi 1. dnem daného měsíce a 8. dnem následujícího měsíce.

Při vedlejší činnosti zálohy neplatíte. Pokud jste osoby, za které platí zdravotní pojištění stát, zálohy budete platit, jen pokud v předešlém roce budete mít zisk.
Po uzavření roku a zpracování daňového přiznání pro Finanční úřad vypracujete přehled o příjmech a výdajích a v případě nedoplatku provedete vyrovnání. V případě přeplatku Vám zdravotní pojišťovna částku na základě žádosti vrátí.

Vedlejší činnost provozujete, pokud:

 • jste zaměstnán na hlavní pracovní poměr.

Osobami, za které platí zdravotní pojištění stát, jste, pokud:

 • podnikáte při studiu a ještě vám nebylo 26 let, při doktorandském studiu do 28 let,
 • jste důchodce,
 • je Vám přiznán nárok na plný či částečný invalidní důchod,
 • máte nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou, rodičovskou kvůli těhotenství,
 • osobně pečujete o dítě pod 10 let závislé na péči jiné osoby, máte nárok na péči o blízkou nebo jinou osobu,
 • vykonáváte civilní či vojenskou službu.

Srovnání vybraných ukazatelů v letech

Rok 2018 2019 2020
Minimální vyměřovací základ 14 990 16 350 17 418
Minimální záloha 2 024 2 208 2 352

4. Daně

V Jednotném registračním formuláři je možné se kromě daně z příjmů přihlásit i jako plátce DPH nebo k silniční dani. Finanční úřad Vám zašle rozhodnutí o registraci a přidělí DIČ – daňové identifikační číslo, které pak musíte užívat při komunikaci s FÚ nebo je uvádět na daňových dokladech.

Po skončení kalendářního roku musíte podat na Finanční úřad daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu fyzických osob. Poslední termín pro podání je 1. dubna následujícího roku. Ve stejném termínu musíte zaplatit vypočtenou daň. Pokud Vám vyjde poslední známá daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, musíte v následujícím zdaňovacím období platit zálohy.

Jestliže jste plátci DPH, musíte měsíčně podávat daňové přiznání a v případě nedoplatku uhradit daň (vždy k termínu podání daňového přiznání, tj. do 25. dne následujícího měsíce).

Jestliže používáte při podnikání motorové vozidlo, musíte platit čtvrtletně zálohy na silniční daň a do 31. ledna následujícího roku podat daňové přiznání.

5. Účetnictví

Jako podnikající fyzická osoba vedete buď daňovou evidenci, kdy je potřeba schovávat všechny doklady, nebo evidenci příjmů, pokud budete uplatňovat výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje).

Pokud Váš obrat podle zákona o DPH přesáhl za předcházející účetní období 25 miliónů Kč, vedete povinně účetnictví.

Pokud jste se registrovali jako plátci DPH, musíte vést povinně ještě evidenci pro daňové účely pro potřeby této daně.

Základní znalosti nemusí vždy stačit

Občas nastane situace, kdy je potřeba znát danou oblast více do hloubky. Potom je dobré řídit se přímo příslušným zákonem nebo vyhledat odbornou pomoc. V případě zájmu o konzultace či absolvování odborného kurzu se na nás můžete kdykoliv obrátit, rádi Vám poradíme.

Můžete u nás absolvovat související vzdělávací kurzy, např.: Základy podnikání,  Základy daní pro praxi nebo kurz Daňová evidence. Dozvíte se informace z oblasti marketingu, právních forem podnikání, Obchodního zákoníku, Zákoníku práce, daňové problematiky, účetnictví, personalistiky, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, pojištění podnikatelských rizik, BOZP a PO, finanční podpory MSP a mnoho dalších.

Více informací o vzdělávacích kurzech se dočtete na stránce Sluzbyapodnikani.cz.

Informační servis – důležité odkazy

Na závěr uvádíme odkazy na velmi užitečná místa. Věříme, že Vám pomohou rychle zodpovědět Vaše otázky.

Účetnictví a daně

Mzdy a personalistika

Další užitečné informace