Podnikatel a paušální výdaj na dopravu

Patří do pravidelné rubriky

Podnikatelé velmi často řeší otázky spojené s uplatňováním výdajů na automobily, které používají v souvislosti se svým podnikáním. Objasněme si, jak mohou v praxi využít ustanovení §24 odst.2 písm. zt), které se v Zákoně o dani z příjmů objevilo poprvé ve zdaňovacím období 2009.

Toto ustanovení se týká uplatňování výdajů na pohonné hmoty a parkovné. Jaké možnosti má tedy drobný podnikatel, který si pořídí např. osobní automobil? Nejdřív si musí uvědomit, jestli automobil bude používat pouze on sám ke své činnosti nebo ho bude třeba půjčovat manželce nebo s ním jezdit i na dovolenou a používat ho tedy k soukromým účelům.

Pokud bude náš podnikatel používat auto jen sám a jen k podnikání, může si uplatnit na pohonné hmoty a parkovné paušální výdaj ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období. Pokud by však auto půjčoval jiné osobě nebo ho užíval k soukromým účelům, tento paušální výdaj se sníží na částku 4 000 Kč (80% z výše uvedené částky).

Nezáleží na tom, jaký automobil si náš podnikatel pořídil a nezáleží ani na tom, jestli si pořídil vůbec nějaký automobil – paušální výdaj lze uplatnit na jakékoliv silniční motorové vozidlo, takže například i na motocykl nebo autobus, tedy na vozidla, která mají v technickém průkazu zapsanou kategorii M, N nebo T. Paušál naopak nelze uplatnit u traktorů (kategorie T) nebo u pracovních strojů (kategorie S).

Důležitou podmínkou je, že výše uvedený paušální výdaj si podnikatel může uplatnit nejvýše na tři vlastní motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu. Pokud má vozidel více, u dalších už musí uplatnit prokazatelné výdaje.

Pokud by podnikatel chtěl paušál ve výši 5 000 Kč uplatnit, může s tímto motorovým vozidlem jezdit i jeho spolupracující osoba, například manželka, která mu pomáhá při podnikání nebo jeho zaměstnanci – ti ovšem s vozidlem nesmí jezdit pro soukromé účely.

Náš podnikatel by mohl ještě řešit otázku, jestli může v průběhu zdaňovacího období střídat měsíce, kdy by mohl uplatňovat paušál s měsíci, kdy by se mu víc hodilo uplatňovat výdaje ve skutečné výši… bohužel, toto zákon neumožňuje. Pokud ale pořídí silniční motorové vozidlo v průběhu měsíce, může si uplatnit z paušálního výdaje poměrnou část, podobně je tomu i v případě, kdy naopak vozidlo vyřadí.

Podnikatelé často vozidla využívají pro soukromé účely a jak už víme, v tom případě mohou využít paušál ve výši 4 000 Kč za měsíc. Když tak učiní, tak potom si musí uvědomit, že podle souvisejícího §25 odst.1 písm.x) zákona o dani z příjmů nemohou do daňově uznatelných výdajů uplatnit:

  • Výdaje na spotřebované pohonné hmoty a krátkodobé parkovné při pracovních cestách (jsou zahrnuty v paušálu). Jestliže má ale podnikatel pronajato garážové stání, kde parkuje vozidlo mimo pracovní cesty, tento náklad je plně daňově uznatelný – navíc k paušálním výdajům!
  • 20% ostatních výdajů spojených s provozem vozidla – např. na mytí, opravy, údržbu, pojistné a další výdaje

Pokud podnikatel vozidlo odepisuje a použije zkrácený paušál, pak podle § 28 odst.6 zákona o dani z příjmů lze jako daňový výdaj uznat 80 % z hodnoty odpisů. Nezáleží tedy na tom, v jakém skutečném poměru podnikatel vozidlo používá k podnikání a soukromým účelům.

Zatím jsme řešili jen situaci, kdy jde o vozidlo zahrnuté v obchodním majetku poplatníka. Krácený paušál si ale může podnikatel uplatnit i tehdy, pokud má vozidlo jen v soukromém majetku. Navíc si může uplatnit i sazbu základní náhrady (pro rok 2014 jde o částku 3.70 Kč na kilometr), ale potom je nutno vést knihu jízd a evidovat kilometry ujeté pro podnikání!

Právě to, že se nemusí vést kniha jízd při použití paušálu na dopravu, nadchlo mnoho drobných podnikatelů a hned od roku 2009 tuto možnost začali využívat.

Na závěr si připomeňme, že o paušálním výdaji na dopravu se neúčtuje, je to výhradně daňová záležitost a výše paušálu se promítne až v daňovém přiznání ať už fyzických nebo právnických osob.

A poslední informace: ten, kdo uplatňuje paušální výdaje na dopravu dle §24 odst.2 písm. zt) si může zároveň uplatnit nárok na odpočet u pohonných hmot – musí ale prokázat souvislost s ekonomickou činností a tedy vést neoblíbenou knihu jízd.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Červen 2012